ای ز تو آغوش من پر ز نیاز                           شب ز تو پر شده از پنهان راز

ای ز رقص مزرعه مویت نشان                       سکه خورشید را رویت نشان

لطمه ای زیبا به ایمانم بزن                          بوسه ی دستی به دستانم بزن

حلقه دست مرا پر شور کن                         وان حیای گردنت مستور کن

ای تصورهای لاامکان من                             ای خیالت هر زمان مهمان من

ای نوازش های دستت پوششم                   ای ز لبهای تو بوسه خواهشم

حسرتی دارم به دل تدبیر کن                      پیکرت را پیکرم تصویر کن

دست خود را دست دستم بسپار                 داستان را خواب شیرین پندار

دگر از دین حرف را کوتاه کن                        عقل خود را راهی بیراه کن

ای عقیق چشم تو زندان من                        از تو دیوانه شدن درمان من

ای ز نقشت پر شده فرش خیال                   ای تجسم های دیروز محال

وسعت دید مرا پر کرده ای                          خویش را از من تو بیرون برده ای

غرق در مشکی چشمت کن مرا                   قلم بوسه بگیر خط کن مرا

آسمان چشم تو پرواز را                              دوست دارم با تو من آغاز را

ای نفسهای مرا بهانه تو                             ای تمنای دل دیوانه تو

فرصتی دار دل از دین ببرد                           نفسم در نفست غلت خورد

لغزشی خوش در خودت هموار کن                شرم از سر نه هوس پربار کن

ماه بیرون نه شبم پر نور کن                         پوششت برکن شبی را سور کن

ای بهار فصل های زندگی                           ای طراوت در هوای زندگی

با نفسهات سینه ام را گرم کن                     با نگاهت باز من را نرم کن

یکسره باران شو و بر تن ببار                        از خودت باقی طراوت را گذار

ای تماشا کردنت معنای لذت                       ای نگه بر چشم تو آغاز غفلت

شاهکار پیکرت بنشان به قاب دیده ام             یادگاری تا بماند در دل داغ دیده ام

ای تو خواهش های لرزان تنم                       خاک بر زیر قدم هایت منم

بودنت اثبات عاشق بودنم                       جز تو شرمم باد گر دم بزنم

ای نمایان پیش تو پنهان من                         بر کویر خشک تن باران من

نقش تو در قالی ذهن شب من                    لمس لبهای تو سهم لب من

لحظه ای احساس را دیوانه کن                    بوسه ای بر لب من مستانه کن

ای گرفته شکل از تو آرزو                             از تو باشد در خیالم گفتگو

ای که یادت استوار ماند به یاد                      هر چه خوب یاد تو را آرد به یاد

باورم کن بهترین ای نازنینم                          تا همیشه پای عشقت می نشینم

 

مرداد 85