در پی بهانه ای برای آغاز قلم

لحظه ها می گذرد...


قصه کاغذ و رسوا شدن راز قلم

التماس ثانیه، انتظار جوهر و ناز قلم

شب و بستر مهیای سکوت

دل سراسر مبهوت

گشته از شیوه ی دلباز قلم


ذهن و فرصت، سوز و صحبت

شب و خلوت، من و غفلت

همه آماده و کوک، ساز قلم


چشم ها در پیش گرفته انتظار واژه را

بسته دل را به امید حرکات گه گدار غلط انداز قلم

تا چه می سازد خیال واژه پرداز قلم


امشب از ستاره ها پر شده است

آسمان ذهن پرواز قلم


در پی بهانه ای برای اتمام قلم

لحظه ها می گذرد...


دی 84