"من و عشقت"

دفتر ذهن همه

سوی شوق و التهاب

و وفا و احتیاج

سوی موضوع "صادقانه" ورق خورد


"تو و عشقم"

دفتر ذهن همه

سوی بی مهری و درد

امتناع و دلسرد

سوی موضوع "بی رحمانه" ورق خورد


من نیازم به تو بود

چون نیاز کهنه جریان و رود

فرش احساس مرا تو تار و پود

من تمامم از تو بود

ای برایم همه ی بود و نبود

دوستت می داشتم با تمامی وجود


و نوازنده آهنگ زمان

از نیاز مبرمم به با تو بودن می سرود

لحظه ها هم عشق من را می ستود

همچنان تا عمر هست

من نیازم به تو هست


84/12/12