برای موفقیت نباید منتظر اتفاقات و شانس بود، باید به توانایی های خودمون ایمان داشته باشیم.