ماه می پاشد نور

آسمان خاموش است

و در این خاموشی


کنج آسمان شب نشسته ام

از جاذبه زمین و از لمس هوا دورم

از شور و طراوت، مست و مغرورم

غرق در دریای نور ماهم و ستاره ها

کلاف خوش نقش خیال می بافم

به رنگ عشق و طرحی از عاطفه لبریز


ستاره چینی میکنم

می نویسم با تن پرنورترها

"دوستت دارم سهیلا"


پاییز 87