تو را هر لحظه بی تابم

پدیدار است یاد تو

به بیداری و در خوابم


تو را هر لحظه می خواهم

نیازم یاد توست هرگز

"من از یادت نمی کاهم"


تو را هر لحظه مشتاقم

کمی با تیله چشمت

تو بازی کن که من قاقم


تو را هر لحظه می بینم

و تصویر رخت تابان

گرفته شکل در ذهنم


تو را هر لحظه پابندم

به عشقت دل و دین دادم

به یک بوسه تو بندم


تو را هر لحظه می گویم

چه آرامم من آن لحظه

که در مزرعه چشم تو می رویم


84/03/13