"چشم در راه توام"

منتظر خواهم ماند

تا همان ایام اکنون خاطره

که سرود زندگی را می خواند

تا همان چشمان نیلی که محبت می راند

باز هم جلوه کند


منتظر خواهم ماند


من برای تو دل تنگی فراهم کرده ام

سر احساس غرورم پیش پاهای نیاز عشق تو خم کرده ام


دست رد بر سینه ی عقل زدم

در پی احساس خویش

انتظارت را گرفتم در پیش

تلخ و بیهوده ست اما انتظارم

تو نخواهی برگشت!


84/08/14