در هر دست نگاهم

شاخه یک گل سرخ

به تو تقدیم کنم


در هر بار نگاهت

برده ی این دل مشتاق

به تو تسلیم کنم


با هر دست نگاهم

گرم و آرام و دل انگیز

به نوازش تو می پردازم


با هر بار نگاهت

هر چه جز عشق تو

از صفحه پندار به دور اندازم


از هر دست نگاهم

سبدی پر از محبت

به دل تو می سپارم


از هر بار نگاهت

شوری آرام کننده

و قرار التهاب آوری حاصل دارم


84/03/12